Portfolio

Portfolio

STO Advisory, Development, Wallet & Digital Exchanges

Portfolio
Smart City Development
Portfolio
SME Specialize Bank


Portfolio
Blockchain DLT Solutions for 26 Industries
Portfolio
South East Asia SME Growth Programs

Portfolio
Silicon Valley Tech Park
Portfolio
SME IPO Listing
Portfolio
Casino & Hotel

Portfolio
Water Theme Park & Resorts
Portfolio
Mixed-use Smart City

Portfolio
Agricultural Technology
Portfolio
Food Processing Hub
Portfolio
Mango Fruit Processing

Portfolio
Pepper Processing
Portfolio
Mixed-use Wellness Hub